Ordlista

I vår fastighetsordlista reder vi ut de vanligaste orden som har med fastighetshantering och fastighetsägande att göra. Inte minst relaterat till fastighetsskatt.

 • Fastighetsägare

  En fastighetsägare är en person eller en juridisk enhet som äger en fastighet. Begreppet fastighetsägare hänvisar till den juridiska ägaren till fastigheten och innebär att personen eller enheten har den fullständiga rätten och kontrollen över fastigheten.

  Att vara fastighetsägare innebär att man har rättigheter och ansvar för fastighetens användning, underhåll och eventuell försäljning eller överlåtelse. Som fastighetsägare har man rätt att utnyttja fastigheten för olika ändamål, till exempel att bo där, bedriva verksamhet eller hyra ut den till andra.

  Som fastighetsägare har man även vissa skyldigheter. Det kan inkludera att betala fastighetsavgifter och skatter som är kopplade till fastigheten samt att upprätthålla fastigheten i en säker och skicklig kondition. Det innefattar att genomföra regelbunden underhåll, hantera eventuella reparationer och se till att fastigheten följer gällande lagar och regler.

  Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter är reglerade i lagstiftningen för fastighetsrätt. Denna lagstiftning fastställer rättsliga ramverk för äganderätten, avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster samt andra frågor som rör fastighetsägande.

  Som fastighetsägare kan man också vara involverad i olika rättigheter och intressen som är kopplade till fastigheten. Det kan inkludera servitut, som är rättigheter som en fastighet har över en annan fastighet, eller föreningar och samfälligheter som reglerar och förvaltar gemensamma områden och tjänster för fastighetsägare inom ett specifikt område.

  Det är viktigt för fastighetsägare att vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter och att följa gällande lagar och regler för att undvika eventuella tvister eller juridiska problem. Att vara en ansvarsfull fastighetsägare innebär att sköta fastigheten på ett korrekt sätt och att respektera andras rättigheter och intressen som kan vara kopplade till fastigheten.

  Sammanfattningsvis är en fastighetsägare en person eller en juridisk enhet som äger en fastighet och har rättigheter och skyldigheter kopplade till fastigheten. Att vara en fastighetsägare innebär att ha den fullständiga kontrollen över fastigheten och att ta ansvar för dess användning, underhåll och överlåtelse.

 • Fastighetsavgift

  Fastighetsavgift är en ekonomisk avgift som fastighetsägare betalar till staten i Sverige. Det är en skatt som tas ut på fastigheter och används för att finansiera olika offentliga utgifter och samhällsservice.

  Fastighetsavgiften baseras på fastighetens taxeringsvärde, vilket är en bedömning av fastighetens ekonomiska värde utförd av Skatteverket. Taxeringsvärdet fastställs genom att ta hänsyn till fastighetens läge, storlek, byggnader och eventuella markförhållanden.

  Avgiftens storlek varierar beroende på fastighetens taxeringsvärde och den kommun där fastigheten är belägen. Kommunen har möjlighet att bestämma den skattesats som ska användas för att beräkna fastighetsavgiften. Skattesatsen kan variera mellan olika kommuner och kan ändras från år till år.

  Fastighetsavgiften betalas vanligtvis årligen av fastighetsägaren och det är viktigt att vara medveten om förfallodatumet för att undvika eventuella förseningsavgifter eller räntor. Betalningen görs till den kommun där fastigheten är belägen och kommunen ansvarar för att administrera och samla in avgiften.

  Intäkterna från fastighetsavgiften används för att finansiera olika offentliga utgifter och samhällsservice, såsom vägar, skolor, sjukvård och andra kommunala tjänster. Det är genom fastighetsavgiften som fastighetsägare bidrar till finansieringen av den allmänna välfärden och den lokala infrastrukturen.

  Det är viktigt att notera att fastighetsavgiften skiljer sig från fastighetsskatt. Fastighetsskatt är en annan typ av skatt som tas ut på fastigheter och baseras på fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsskatten är en statlig skatt och infördes 2018 som en ersättning för den tidigare fastighetsskatten.

  Sammanfattningsvis är fastighetsavgift en skatt som betalas av fastighetsägare i Sverige. Avgiften baseras på fastighetens taxeringsvärde och används för att finansiera olika offentliga utgifter och samhällsservice. Det är viktigt att fastighetsägare är medvetna om avgiftens storlek och betalningsdatum för att uppfylla sina skyldigheter och undvika eventuella förseningsavgifter.

 • Fastighetsskatt

  Fastighetsskatt är en skatt som tas ut på fastigheter i Sverige. Den infördes den 1 januari 2018 som en ersättning för den tidigare fastighetsskatten och är en statlig skatt som betalas av fastighetsägare.

  Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde, vilket är en bedömning av fastighetens ekonomiska värde utförd av Skatteverket. Taxeringsvärdet fastställs genom att ta hänsyn till fastighetens läge, storlek, byggnader och eventuella markförhållanden.

  Skatten beräknas genom att multiplicera fastighetens taxeringsvärde med en fastighetsskattesats som bestäms av staten. Skattesatsen kan variera beroende på fastighetens användning, till exempel om det är en bostadsfastighet eller en kommersiell fastighet.

  Fastighetsskatten betalas vanligtvis årligen av fastighetsägaren och det är viktigt att vara medveten om förfallodatumet för att undvika eventuella förseningsavgifter eller räntor. Betalningen görs till Skatteverket och de ansvarar för att administrera och samla in fastighetsskatten.

  Intäkterna från fastighetsskatten används för att finansiera olika statliga utgifter och välfärdsprogram. Skatten bidrar till finansieringen av den allmänna välfärden och samhällsservice som tillhandahålls av staten.

  Det är viktigt att notera att fastighetsskatten skiljer sig från fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften är en annan typ av skatt som betalas till kommunen och används för att finansiera kommunala utgifter och tjänster. Fastighetsskatten är en statlig skatt, medan fastighetsavgiften är en kommunal avgift.

  Sammanfattningsvis är fastighetsskatt en statlig skatt som tas ut på fastigheter i Sverige. Skatten baseras på fastighetens taxeringsvärde och används för att finansiera olika statliga utgifter och välfärdsprogram. Det är viktigt för fastighetsägare att vara medvetna om skattesatsen och betalningsdatumet för att uppfylla sina skyldigheter och undvika eventuella förseningsavgifter.

 • Lagfart

  Lagfart är en juridisk term som används för att beskriva den formella registreringen av äganderätten till en fastighet i Sverige. När en fastighet köps eller säljs måste äganderätten överföras från säljaren till köparen genom en process som innefattar ansökan om lagfart.

  Lagfart är ett bevis på att en fastighet har blivit överlåten på laglig väg och den fungerar som ett skydd för äganderätten. Det är en form av fastighetsrätt och den regleras i Lagfartslagen.

  För att ansöka om lagfart måste den som köper fastigheten fylla i en lagfartsansökan och lämna in den till Lantmäteriet, som är den myndighet som ansvarar för fastighetsregistrering i Sverige. Ansökan måste innehålla korrekta uppgifter om fastigheten, köparens och säljarens identitet samt eventuella inteckningar eller andra belastningar på fastigheten.

  När ansökan har lämnats in kommer Lantmäteriet att granska den för att kontrollera att allt är korrekt ifyllt och att det inte finns några hinder för att registrera äganderätten. Det kan ta några veckor eller månader innan lagfarten beviljas, beroende på arbetsbelastningen hos Lantmäteriet.

  När lagfarten beviljas kommer Lantmäteriet att registrera äganderätten i fastighetsregistret och utfärda en lagfartsbevis. Detta bevis fungerar som ett officiellt dokument som bekräftar äganderätten och kan begäras av olika parter, till exempel vid en försäljning eller vid ansökan om lån med fastigheten som säkerhet.

  Det är viktigt att notera att lagfart endast behöver ansökas vid köp eller byte av fastighet och inte vid exempelvis arv eller gåva av fastigheten. Vid dessa situationer kan en annan typ av registrering, såsom en inskrivning eller överföring, vara relevant istället.

  Sammanfattningsvis är lagfart den juridiska processen för att registrera äganderätten till en fastighet i Sverige. Genom att erhålla lagfart får ägaren en officiell bekräftelse på sin äganderätt och skydd mot eventuella tvister eller oegentligheter i framtiden.

 • Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet är en central term inom fastighetsvärdering och beskattningssystemet. Det representerar det värde som används som underlag för att beräkna fastighetsskatt och andra relaterade skatter.

  Taxeringsvärdet är det värde som Skatteverket fastställer för en fastighet baserat på olika faktorer. Det används som grund för beräkning av fastighetsskatt och andra skatter relaterade till fastigheten. Taxeringsvärdet förändras över tiden och revideras vanligtvis vart tredje år.

  För hus beräknas taxeringsvärdet med hänsyn till flera faktorer så som byggnadens yta och standard, tomtens storlek och läge, marknadsvärde samt ålder och skick.

  Storleken på huset och dess standard påverkar taxeringsvärdet. Nyare och högkvalitativa byggnader tenderar att ha högre taxeringsvärden.

  Tomtens storlek och geografiska läge är också avgörande faktorer. Fastigheter belägna i attraktiva områden eller med stora tomter kan ha högre taxeringsvärden.

  Taxeringsvärdet påverkas av marknadsvärdet för fastigheter i det omgivande området. Om fastighetspriserna ökar kan taxeringsvärdet för huset också öka.

  Äldre byggnader eller de i dåligt skick kan ha lägre taxeringsvärden. Renoveringar och underhåll kan dock bidra till att höja värdet.

  Taxeringsvärdet används som grund för att beräkna fastighetsskatten. Fastighetsskatten är en kommunal skatt som baseras på en procentandel av taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner.

  Det är viktigt att notera att taxeringsvärdet inte nödvändigtvis speglar det verkliga marknadsvärdet för fastigheten. Fastighetsmarknaden kan vara volatil och förändringar i värderingen kan ske oberoende av marknadstrender.

  Om fastighetsägaren anser att det fastställda taxeringsvärdet inte är korrekt, har de möjlighet att överklaga. Detta görs genom att lämna in en överklagan till Skatteverket inom angiven tidsram. Överklaganden bör baseras på objektiva och relevanta fakta som kan påverka fastighetens värde.

  Taxeringsvärdet är en nyckelkomponent i fastighetsbeskattningssystemet. För hus beräknas det med hänsyn till byggnadens egenskaper, tomten, marknadsvärde och andra faktorer.